Over ons

01. Onze missie

De Werkgroep Lepelaar doet onderzoek naar de populatie-ontwikkeling van de lepelaars en de toestand van hun leefgebieden wereldwijd, met het uiteindelijke doel de lepelaars en hun leefgebied beter te kunnen beschermen.

 • Beschermen

02. Onze benadering

Naast onderzoek naar het dieet van de lepelaars in de Waddenzee bestaat een belangrijk deel van ons onderzoek uit enerzijds het kleurringen van jonge lepelaars in de kolonies en anderzijds het aflezen van kleurringen in en buiten de kolonies. Het aflezen en invoeren van deze gegevens gebeurt voor een groot deel door vrijwilligers.

 • Onderzoeken

03. Onze filosofie

Wij geloven dat het publiceren en toegankelijk maken van de onderzoeksresultaten, mede voor het grote publiek, en het geven van voorlichting de bescherming van de lepelaars en hun leefgebieden ten goede komen.

 • Publiceren
shape shape

Werkgroep Lepelaar

Doelstellingen

 • het (laten) uitvoeren, bevorderen, coördineren en/of financieel mogelijk maken van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek aan de demografie en ecologie van de in het wild levende populaties van de lepelaar Platalea leucorodia leucorodia en P. leucorodia balsaci en de kleine zilverreiger Egretta garzetta;
 • het aanzetten tot of verbeteren van de bescherming van de in het wild levende populaties van de lepelaar en haar leefgebieden;
 • het publiceren en toegankelijk maken van de onderzoeksresultaten, mede voor het grote publiek, en het geven van voorlichting over het onderzoek, de biologie van de lepelaar en het beheer en de beschermingsmaatregelen ten behoeve van de lepelaarpopulaties en haar leefgebieden.

Werkgroep Lepelaar

Bestuur

Voorzitter:Tamar Lok
Penningmeester:Harry Horn
Secretaris:Femke van den Berg
Bestuurslid:Petra de Goeij
Bestuurslid:Mark Hoekstein

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd

lepelaars in de vlucht

Werkgroep Lepelaar

Beleidsplan

Download hier ons beleidsplan in pdf-formaat

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Door monitoring van kolonies, het ringen van jonge lepelaars en de verwerking van terugmeldingen in een database wordt een beeld verkregen van de omvang van populaties, het verspreidingsgebied, de migratieroutes en knelpunten hierin.

pdf icoon

Werkgroep Lepelaar

Jaarverslag

Hier werken we nog aan

lepelaars in de vlucht

Werkgroep Lepelaar

Financieel overzicht

Hier werken we nog aan

pdf icoon

Werkgroep Lepelaar

Activiteiten

Het jaarlijkse veldwerk van de Werkgroep Lepelaar wordt gecontinueerd evenals de verwerking in de database van de terug-gemelde vogels.
De aard van het veldwerk houdt intensieve contacten in met terreinbeherende instanties (veelal Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen), met verwante organisaties in binnen- en buitenland, en met wetenschappelijke instellingen (Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)).

De werkgroep neemt tevens deel aan de 3-jaarlijkse bijeenkomsten van de Eurasian Spoonbill International Expert Group (ESIEG), zoals afgelopen jaren gehouden in Spanje, Frankrijk en Tunesië.

Daarnaast zijn er in 2019 verschillende voordrachten gehouden door Petra de Goeij en Harry Horn.

lepelaars in de vlucht

Werkgroep Lepelaar

Internationale samenwerking

Eurosite Spoonbill Network

In Europa hebben we twee lepelaar-populaties, de westelijke en de oostelijke. Regelmatig komen de onderzoekers en natuurbeschermers van beide populaties samen in het Eurosite Spoonbill Network. In 2012 was er een Workshop in  Santona, noord Spanje waar deelnemers uit 12 landen de ontwikkelingen in de lepelaar-populaties op een rij hebben gezet.  In 2014 zijn de proceedings van de bijeenkomst uitgekomen.

In 2018 was er een bijeenkomst in Tunesië.

Newsletter
Het Eurosite Spoonbill Network heeft een aantal nieuwsbrieven uitgegeven.
Download hier de nieuwsbrief Spoonbills_Newsletter 3_2005.pdf

lepelaars in de vlucht
de deelnemers in Santona

Werkgroep Lepelaar

ANBI

Werkgroep Lepelaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat als u een gift wil doen, deze bij de belastingdienst aftrekbaar is.

Naam van de instelling:Werkgroep Lepelaar
RSIN:815714439
Contactpersoon:H. Horn,
Burg.van Heusdenweg 15,
8881 EC West Terschelling
Werkgroep lepelaar IBAN:NL21 INGB 000 7334 297

lepelaars in de vlucht

Werkgroep Lepelaar

Hoe u kunt helpen

 • Donateur worden

  Om ons te helpen met ons werk zijn giften en donaties van harte welkom. Giften zijn aftrekbaar van de belasting omdat de werkgroep een ANBI-status heeft.
  Donateur worden kan voor minimaal € 15,- per jaar.
  Neemt u contact op met ons dan helpen wij u graag verder.

 • Een lepelaar adopteren

  Een specifieke lepelaar adopteren kan voor minimaal € 30,- per jaar. Adopteer bijvoorbeeld de vogel die u al jarenlang observeert bij u in de buurt!
  Als u wel een lepelaar wil adopteren maar geen specifieke vogel voor ogen hebt dan kan de werkgroep u een vogel toewijzen.
  U ontvangt vervolgens eenmaal per jaar voor ieder jaar dat u donateur bent een complete levensloop van de door u geadopteerde lepelaar. Zo kunt u zien waar hij/zij allemaal is geweest.
  Een aanvraag indienen kan via ons contactformulier.

 • Kleurringen melden

  U kan meehelpen aan ons onderzoeksproject door het melden van waargenomen kleurringen.
  Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

U wil ons helpen? Graag!

Neem contact op