Privacyverklaring

Algemene Privacyverklaring Stichting "Werkgroep Lepelaar"

De stichting "Werkgroep Lepelaar" (nader te noemen Werkgroep Lepelaar) respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, als u een waarneming van een gekleurringde lepelaar meldt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de werkzaamheden van de Werkgroep Lepelaar, onder andere gecommuniceerd via www.werkgroeplepelaar.org . De Werkgroep Lepelaar is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen. Ook niet van sites en bronnen waarnaar op www.werkgroeplepelaar.org wordt verwezen.

Dit document betreft de algemene privacyverklaring van de Werkgroep Lepelaar. In voorkomende gevallen is het zo dat u over de verwerking van persoonsgegevens vooraf specifiek geïnformeerd dient te worden. In dat geval wordt, onder verwijzing naar deze algemene privacyverklaring, een specifieke privacyverklaring voorgelegd. Het doel van de Werkgroep Lepelaar is het bevorderen van mogelijkheden voor leden van de Werkgroep Lepelaar om onderzoek aan de in het wild levende populatie van de lepelaar (Platalea leucorodia L.) te kunnen uitvoeren, deze werkzaamheden zelf uit te voeren of te coördineren, de onderzoeksresultaten te publiceren of toegankelijk te maken en het geven van voorlichting over de biologie in brede zin en het beheer van de lepelaarpopulatie in het algemeen. In dit kader onderhouden wij contact met u en verzamelt de werkgroep (contact)gegevens.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Werkgroep Lepelaar, te weten:

  • communicatie via mail;
  • onderzoek.
Aard van de persoonsgegevens die worden verzameld
  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn voor het verrichten van onze werkzaamheden (o.a. voorletters, voornaam en achternaam, mailadres, organisatie waarvoor u werkt (indien van toepassing).
  • Persoonsgegevens die wij van u ontvangen via onze website.
  • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht (zoals IP-adres).
Beveiliging van persoonsgegevens

De Werkgroep Lepelaar neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met de Werkgroep Lepelaar contact op via ons contactformulier .

Derden

De Werkgroep Lepelaar kan uw gegevens delen met derde partijen waaronder de Rijksuniversiteit Groningen en het Vogeltrekstation . Toegang wordt slechts aan derden gegeven voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en in geval de Werkgroep Lepelaar daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Indien derde partijen zijn te beschouwen als verwerkers sluit de Werkgroep Lepelaar met deze derden een verwerkersovereenkomst die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet. Onze leden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaren van uw gegevens

De gegevens worden bewaard tot de werkgroep wordt ontbonden en/of de database wordt opgeheven.

Uw rechten

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, verwijderen of meenemen (dataportabiliteit) van alle eigen persoonsgegevens die aan de Werkgroep Lepelaar zijn verstrekt. Een verzoek daartoe kunt u tot de Werkgroep Lepelaar richten via ons contactformulier . De waarnemingen zelf worden niet verwijderd omdat deze geen privacygegevens bevatten (behalve die van de lepelaars, waarop de AVG niet van toepassing is).   U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met de Werkgroep Lepelaar opnemen:   Werkgroep Lepelaar Burgemeester van Heusdenweg 15 8881EC Terschelling West

of via ons contactformulier

www.werkgroeplepelaar.org